Home O společnosti O společnosti Stanovy společnosti

Stanovy společnosti

Zapsaný spolek pro porty a permanentní katétry
sídlo: Praha 5, V Úvalu 8

1. Úvodní ustanovení

1.1. Za účelem naplnění společného zájmu se spolčili členové do svazku fyzických a tvoří tak spolek s názvem „Zapsaný spolek pro porty a permanentní katétry" (dále SPPK, z. s.). SPPK z. s.je dobrovolným a samosprávným svazkem zabývajícím se odborně vědeckou činností v oblasti zdravotnictvím, medicíny a přidružených a souvisejících oborech. Jejím sídlem je Praha 5, V Úvalu 84

1.2. SPPK z. s. hájí odborné zájmy svých členů a udržuje styky s ostatními lékařskými odbornými společnostmi a předmětem jeho činnosti je zejména:
– péče o rozvoj odborné úrovně v oblasti intravenózních portů, dlouhodobých cévních katétrů, periferně zavedených centrálních katétrů a ostatních cévních vstupů,
– ve spolupráci s odbornými institucemi se podílí na výchově a expertní činnosti v oblasti intravenózních portů, dlouhodobých cévních katétrů, periferně zavedených centrálních katétrů a ostatních cévních vstupů.
Uvedená hlavní činnost nesmí být soustavnou výdělečnou činností, tj. podnikáním, s výjimkou hospodaření s majetkem SPPK z. s..


2. Členství v SPPK z. s.

2.1. Existují čtyři druhy členství v SPPK z. s.: řádné, mimořádné, čestné a členství zahraniční.

2.2. Řádné členství
Řádným členem SPPK z. s. se může stát každý lékař a zdravotní sestra, který má trvalé bydliště na území České republiky.
O řádné členství se každý zájemce uchází písemně u výboru SPPK z. s. s uvedením osobních dat (jméno, příjmení, datum narození, bydliště) a odborné kvalifikace. Výbor SPPK žádost projedná a o přijetí každého nového člena informuje žadatele a revizní komisi, která žadatele zapíše do seznamu členů, který vede.

2.3. Mimořádné členství
Mimořádným členem SPPK z. s. se může stát fyzická osoba starší 18 let, která chce činnost SPPK z. s. jakkoli podporovat.
Mimořádné členství vzniká i zaniká za stejných podmínek jako členství řádné. Mimořádný člen má práva i povinnosti člena řádného s výjimkou práva být volen do výboru SPPK z. s..

2.4. Zahraniční členství
Lékaři pracující v odvětví dlouhodobých vstupů, kteří nemají trvalé bydliště na území ČR, se mohou ucházet o členství za stejných podmínek jako řádní členové. Mají všechna práva a povinnosti řádného člena, avšak pro účely hlasování na členské schůzi jen hlas poradní, k němuž se při sčítání hlasů nepřihlíží.

2.5. Čestné členství
Za mimořádné zásluhy o rozvoj problematiky dlouhodobých vstupů uděluje výbor SPPK z. s. čestné členství SPPK z. s.. Čestný člen neplatí členské příspěvky. Požívá všech práv a výhod řádného člena.

2.6. Každý řádný, mimořádný i zahraniční člen je povinen pravidelně platit členské příspěvky, jejichž výši na roční období spolu se splatností členského příspěvku určuje výbor SPPK z. s. a způsobem úhrady. Členství v SPPK z. s. opravňuje ke zvýhodněnému přístupu na akce SPPK z.s. (včasná informovanost, nižší sjezdové poplatky), a k přednostnímu zvýhodněnému odběru časopisu.

2.7. Člen SPPK z. s. může ukončit své členství v SPPK z. s. písemným oznámením výboru SPPK z. s.. V takovém případě členství zaniká dnem doručení tohoto písemného oznámení výboru SPPK z. s., který o této skutečnosti neprodleně vyrozumí revizní komisi. Člen může být vyloučen pro mimořádně závažné medicínské či etické přestupky, jestliže v přiměřené lhůtě nápravu nezjednal ani po výzvě výboru SPPK z. s.. Výzva se nevyžaduje, nelze-li porušení povinnosti odčinit nebo způsobilo-li SPPK z. s. zvlášť závažnou újmu. Člen může být rovněž vyloučen pokud nezaplatil členský příspěvek do dvou let. O vyloučení rozhoduje po prostudování okolností výbor SPPK z. s. a podá-li proti tomuto rozhodnutí vyloučený člen do 15 dnů podnět, přezkoumá rozhodnutí výboru SPPK z.s. revizní komise. Oznámil-li člen své vystoupení z SPPK z. s. výboru SPPK z. s., zaplacené členské příspěvky se při zániku členství tímto způsobem ani jiném ukončení členství nevrací. Členství rovněž zaniká úmrtím člena.


3. Výbor SPPK. Předseda SPPK. Volby.

3.1. Činnost SPPK z. s. řídí 7 členný výbor. Jeho členy musí být vždy alespoň 4 lékaři, zbývajícími členy mohou být zvoleny i zdravotní sestry s dosaženým vysokoškolským vzděláním. V čele výboru je předseda SPPK z. s.. Funkční období členů výboru je tříleté. Pokud se v průběhu funkčního období uvolní na dobu delší než jeden rok místo ve výboru SPPK z .s. a počet členů neklesne pod polovinu, kooptuje výbor na uvolněné místo náhradního člena. Schůze výboru SPPK z. s. je usnášeníschopná při přítomnosti nadpoloviční většiny členů výboru SPPK, byli-li všichni jeho členové včas informováni o datu a místu schůze. Výbor SPPK z. s. rozhoduje o jmenování předsedy SPPK z. s. a zvolí ze svého středu dále místopředsedu SPPK z.s., pověřeného člena k vedení agendy o hospodaření SPPK z. s. a vědeckého sekretáře. Výbor SPPK z. s. rozhoduje o dalších záležitostech svěřených mu stanovami, jenž nejsou v působnosti členské schůze.

3.2. Spolu s výborem SPPK z. s. se ve stejném termínu a stejným způsobem volí 3 členná revizní komise. Ta ze svého středu volí předsedu revizní komise, který řídí její činnost.
Členové revizní komise se mohou účastnit schůzí výboru SPPK z. s. jako pozorovatelé, jejich hlavní povinností je však dohlížet na řádné hospodaření společnosti, rozhodovat o opravných prostředcích a podnětech členů a vede seznam členů, do kterého průběžně zapisuje nově přijaté členy s označením jejich číselného pořadí a osobními údaji a dále na zvláštní listině provádí záznamy o osobách, jejich členství v SPPK z. s. zaniklo s uvedením důvodu a datu, kdy členství člena zaniklo a také změny o údajích jednotlivých členů. O své činnosti podává revizní komise jedenkrát za rok písemnou i ústní zprávu na členské schůzi SPPK z. s..

3.3. Volby členů výboru i revizní komise jsou korespondenční, jednokolové, tajné a přímé a konají se tak, že jejich způsob určí výbor SPPK z. s., a o něm vyrozumí písemně každého člena dopisem do místa jeho trvalého bydliště uvedeného v seznamu členů obsahujícím rovněž pokyny k volbě včetně způsobu sčítání hlasů, určení a oznámení výsledků voleb.

3.4. Úřadujícím předsedou výboru je člen výboru, kterého ze svého středu zvolí členové výboru na první schůzi po volbě výboru většinou hlasů. Předseda výboru SPPK z. s. řídí schůze výboru i členské schůze, která je nejvyšším orgánem SPPK z. s. Též zastupuje SPPK z. s. navenek jako statutární orgán, při oficiálních jednáních, má dispozici s účtem či jinými majetkovými hodnotami SPPK z. s. a rozhoduje (uzavírá právní úkony) o majetkových dispozicích nepřesahujících hodnotu finančního plnění ...,- Kč v případě jednorázového plnění koupě, prodej, půjčky, dotace, dar a jeho přijetí, poplatky, jiná protiplnění apod.) a hodnotu celkového finančního plnění, tj. v součtu ...,- Kč, v případě opětujícího se plnění (např. nájem, jiné opakující se úplaty za účelově shodné plnění stejné osobě) apod. Přitom je předseda povinen respektovat rozhodnutí výboru SPPK z. s., a v době mezi zasedáními výboru rozhoduje o běžných záležitostech samostatně. V urgentních situacích rozhoduje jménem výboru a předkládá svá rozhodnutí výboru co nejdříve k dodatečnému schválení. Při nepřítomnosti úřadujícího předsedy jej zastupuje místopředseda výboru SPPK z. s.

 

4. Členská schůze

4.1. Nejvyšším orgánem SPPK z. s. je Členská schůze. Členská schůze se koná alespoň jedenkrát ročně a svolává ji předseda výboru jako statutární orgán. Během členské schůze informuje výbor SPPK z. s. o činnosti SPPK z. s. v uplynulém období a o jeho finančním hospodaření. Určí-li předseda výboru při svolání členské schůze její pořad, projednává členská schůze jeho jednotlivé body a po té všechny závažné otázky činnosti SPPK z. s. z podnětu členů. Během členské schůze podá revizní komise SPPK z. s. zprávu o kontrole hospodaření společnosti a o aktuálním stavu členů podle seznamu, který vede, je-li k tomu členskou schůzí vyzvána. Tato zpráva může být součástí souhrnné zprávy o činnosti společnosti, kterou předkládá výbor SPPK z. s..

4.2. Do působnosti členské schůze náleží zejména rozhodování o:
– o hlavní činnosti spolku
– o změně stanov
– o odvolání výboru SPPK z.s. nebo jen jeho předsedy
– o zrušení spolku s likvidací či jeho přeměně
– výsledku hospodaření spolku
– o majetkových dispozicích přesahujících hodnotu finančního plnění ...,- Kč v případě jednorázového plnění koupě, prodej, půjčky, dotace, dar a jeho přijetí, poplatky, jiná protiplnění apod.) a hodnotu celkového finančního plnění, tj. v součtu ...,- Kč, v případě opětujícího se plnění (např. nájem, jiné opakující se úplaty za účelově shodné plnění stejné osobě) apod.

4.3. Svolat členskou schůzi může předseda výboru SPPK z. s. z vlastního podnětu nebo požádá-li jej o to písemně alespoň 1/3 členů SPPK z. s. či revizní komise. Oznámení o jejím konání zašle předseda výboru SPPK z. s. všem členům na jejich adresu trvalého bydliště uvedenou v seznamu členů nejméně 20 dnů před datem (a časem) jejího konání uvedeného v oznámení spolu s místem konání a případně pořadem členské schůze. Pokud předseda výboru SPPK z. s. nesvolá členskou schůzi na žádost minimálně třetiny členů SPPK z. s. či revizní komise ani do 30 dnů od doručení jejich žádosti, jsou tito žadatelé oprávněni svolat členskou schůzi sami stejným způsobem jako předseda SPPK z. s. Členská schůze je usnášení schopná v přítomnosti většiny členů a rozhoduje většinou hlasů přítomných členů v době usnášení s výjimkou rozhodnutí o odvolání výboru SPPK z.s. nebo jeho předsedy, k němuž se vyžaduje souhlas nadpoloviční většiny všech členů SPPK z.s. Členové mají při hlasování každý jeden hlas s výjimkou zahraničního člena, k jehož hlasu se nepřihlíží.

4.4. Členskou schůzi vede předseda SPPK z. s., který zjistí, zda je členská schůze schopná usnášení a poté zajistí volbu předsedy členské schůze a zapisovatele. Zvolený předseda členské schůze ji vede tak, jak byl jeho pořad ohlášen, ledaže se členská schůze usnese na předčasném ukončení členské schůze. Záležitost, která nebyla zařazena na její pořad při jejím svolání, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech členů SPPK z. s. oprávněných o ní hlasovat. Zápis z členské schůze zajistí do třiceti dnů od jejího ukončení zvolený zapisovatel. Musí z něj být patrné, kdo členskou schůzi svolal a jak, kdy se konala, kdo ji zahájil, kdo předsedal, jaké případné další činovníky členská schůze zvolila, jaká usnesení přijala a kdy byl zápis vyhotoven. Každý člen SPPK z. s. může nahlížet do zápisů ze zasedání po předchozí žádosti v sídle SPPK z. s.

 

5. Hospodaření SPZZ z. s.

5.1. SPPK z. s. je způsobilá nabývat práv a zavazovat se v majetkových věcech. Základním zdrojem příjmů jsou členské příspěvky. Výbor SPPK z. s. usiluje o to, aby k zabezpečení činností uvedených v odst. 6 získával i další doplňkové zdroje příjmů z vedlejších činností SPPK z. s.. Takovými doplňkovými zdroji příjmů jsou zejména další dobrovolné příspěvky členů, výnosy vzdělávacích, společenských akcí a dalších činností SPPK, dary a převody od jiných osob, dotace a subvence, příjmy z hospodaření s majetkem SPPK z. s. apod. Způsob hospodaření s finančními prostředky řídí předseda SPPK z. s. se souhlasem a pokyny výboru SPPK z. s. a v případech, kdy podléhá rozhodnutí členské schůze SPPK z. s., pak toliko s jejím souhlasem vyjádřeným v jejím písemné usnesení.

5.2. Příslušnou evidenci o hospodaření vede v souladu s platnými předpisy pověřený člen výboru SPPK z. s. k vedení agendy o hospodaření SPPK z. s., pokud její vedení např. společně i s účetní agendou nebylo svěřeno třetí osobě. Hospodaření SPPK z. s. je kontrolováno revizní komisí SPPK z. s., která o něm pravidelně informuje členy ve zprávě na členské schůzi.

5.3. SPPK z. s. může se souhlasem členů poskytovat jiným odborným společnostem finanční prostředky na úhradu některých výdajů těchto společností. Využití těchto prostředků bude výbor SPPK z. s. kontrolovat a informovat o něm členy SPPK z. s..


6. Činnost SPPK z. s.

6.1. SPPK z. s. má za cíl zvyšovat úroveň intravenózních portů, dlouhodobých cévních katétrů, periferně zavedených centrálních katétrů a ostatních cévních vstupů (dále jen „dlouhodobých vstupů") v České republice podle nejnovějších poznatků a výsledků výzkumu a trvale zlepšovat péči o nemocné s dlouhodobými vstupy v ČR.

6.2. Odborná činnost SPPK z. s. se realizuje prostřednictvím pracovních skupin a jejích akcí.

6.3. Těchto cílů se SPPK z. s. snaží dosáhnout následujícími způsoby:

6.3.1. Podporou výzkumu v oblasti dlouhodobých vstupů.
6.3.2. Trvalým postgraduálním vzděláváním lékařů a nelékařských zdravotnických pracovníků, činných v oblasti dlouhodobých vstupů.
6.3.3. Organizačně-metodickou činností v oblasti dlouhodobých vstupů.
6.3.4. Vytvářením systému akreditovaných pracovišť školících a provádějících dlouhodobé vstupy.
6.3.5. Správou centrálního registru pacientů s dlouhodobým vstupem.
6.3.6. Edukací uživatelů dlouhodobých vstupů.

6.4. Konkrétní prostředky k realizaci cílů SPPK z. s. jsou následující:

6.4.1. Pořádání výročního sjezdu SPPK z. s., který má převážně postgraduální charakter.
6.4.2. Pořádání dalších odborných akcí, které jsou stanoveny výborem SPPK z. s. nebo výbory pracovních skupin.
6.4.3. Spolupráce s ostatními národními společnostmi.
6.4.4. Pořádání sjezdů, sympozií a seminářů SPPK z. s.. Výbory pracovních skupin jsou povinny o svých plánovaných akcích výbor SPPK z. s. v předstihu informovat. Plán odborných akcí pro kalendářní rok předkládají výbory PS výboru SPPK z. s. písemně vždy do konce června předchozího roku. Výbor SPPK akce jednotlivých PS koordinuje.
6.4.5. Spoluúčast a podpora organizace postgraduálně vzdělávacích akcích jiných odborných lékařských společností a mezinárodních sympozií a kongresů, které jsou zaměřeny na problematiku dlouhodobých vstupů.
6.4.6. Poskytování finančních příspěvků formou výzkumných grantů SPPK z. s. členům SPPK z.s. pro výzkum dlouhodobých vstupů v ČR i v zahraničí.
6.4.7. Podpora členů SPPK z.s. na mezinárodních akcích.
6.4.8. Vypracování, publikace a implementace "Doporučených postupů SPPK z. s." pro problematiku dlouhodobých vstupů.
6.4.9. Vypracování koncepce rozvoje oblasti dlouhodobých vstupů v ČR (tzv. Národní portový program) a jeho aktualizace podle potřeby.
6.4.10.Spolupráce se státními orgány (MZ ČR), zdravotními pojišťovnami, Českou lékařskou komorou a ostatními odbornými lékařskými společnostmi. Pro tyto instituce a organizace poskytuje SPPK z. s. poradenskou a expertní činnost.


9. Závěrečná ustanovení

9.1. Toto znění Stanovy bylo schváleno dne 6.11.2014 na členské schůzi (dříve Valné hromadě).

V Praze dne 6.11.2014