VOLBY SPPK 2023

04.03.2024 - 18.03.2024

Výsledky voleb SPPK ČLS JEP. z.s.

Jmenný seznam zvolených členů do výboru SPPK ČLS JEP, z.s.

Jmenný seznam zvolených členů do revizní komise SPPK ČLS JEP, z.s.


Vyhlášení voleb do orgánů organizační složky Společnost pro porty a permanentní katétry ČLS JEP, z.s.  
(číslo OS 1460)

PRO ELEKTRONICKOU VOLBU

 

Výbor OS ČLS JEP rozhodl dne 03.12.2023 o konání voleb.

 

A) Volby se konají do:         

    a) výboru 

    b) revizní komise 

B) Forma voleb:                   

    Volby proběhnou jednokolově, elektronicky 

Člen je povinen provést kontrolu své e-mailové adresy přihlášením se do členského profilu nebo vznesením dotazu na Centrální evidenci členů ČLS JEP. Je-li potřebné provést opravu e-mailové adresy, sdělí toto člen na adresu: cle@cls.cz a Centrální evidence členů ČLS JEP opravu provede. Člen může mít zaregistrovanou v databázi ČLS JEP pouze jednu e-mailovou adresu, kterou v průběhu voleb již nebude možné měnit!

C) Volební komise:               

    Výbor OS ČLS JEP zvolil za členy volební komise:

    a) Michal Hospodár

    b) Bc. Alena Vaňkátová

    c) Bc. Iveta Kociánová

Členové volební komise si zvolí mezi sebou předsedu. 

D) Člen volební komise nemůže kandidovat do volených funkcí.

E) Návrhy kandidátů: Řádní členové společnosti mohou navrhovat kandidáty zvlášť do:

-          výboru (max. lze navrhnout 11 kandidátů)  

-          revizní komise (max. lze navrhnout 3 kandidáty) 

Navržený kandidát musí být řádným členem společnosti a musí s kandidaturou do příslušného orgánu souhlasit.  Pokud navržený kandidát nesdělí do 01.03.2024 emailem na michal.hospodar@gmail.com nesouhlas se svojí kandidaturou, má se za to, že s kandidaturou souhlasí. Řádný člen může kandidovat jak do výboru, tak do revizní komise. Bude-li zvolen do obou orgánů, sám si vybere, ve kterém orgánu bude pracovat. 

Výběr kandidátů (ze seznamu řádných členů OS ČLS JEP) zvlášť do výboru a zvlášť do revizní komise lze provádět od 11.12.2023 do 18.12.2023 přes odkaz, který přijde ve výzvě k návrhu kandidátů každému řádnému členovi OS ČLS JEP e-mailem. Všechny zprávy týkající se uvedených voleb budou označeny předmětem VOLBY - Společnost pro porty a permanentní katétry ČLS JEP

 

 

Jelikož výzvy budou rozesílány z elektronického volebního systému mimo ČLS JEP a např. servery nemocnic mají speciální antivirové ochrany, DOPORUČUJEME voličům kontrolovat průběžně spamové schránky!!! 

 

F) Kandidátní listina: Na základě návrhů budou sestaveny   kandidátní listiny, zvlášť do výboru a zvlášť do revizní komise. Kandidátní listiny budou zveřejněny od 28.12.2023 do 01.03.2024 na internetových stránkách https://www.sppk.eu/o-spolecnosti/volby-sppk/.  Členové tak mohou provést kontrolu, že nedošlo k chybě jména, kandidující jsou řádnými členy OS ČLS JEP, mohou vzájemně komunikovat v rámci volební kampaně, zaslat nesouhlas s kandidaturou apod. Na základě kandidátních listin budou zpracovány elektronické volební lístky - formuláře, které budou zpřístupněny oprávněným voličům prostřednictvím elektronické výzvy systémem elektronického hlasování.

Navrhovat kandidáty, volit a být volen mohou pouze řádní členové, kteří se stali členy OS ČLS JEP ke dni 04.12.Rozhodující je seznam členů Centrální evidence členů ČLS JEP.

G) Počty členů:        

    do výboru bude voleno celkem 11 členů

    do revizní komise budou voleni celkem 3 členové

H) Volební lístky - formuláře: Každý řádný člen společnosti, který volí elektronicky bude volit prostřednictvím elektronických volebních lístků (dále jen formulářů), zvlášť do výboru a zvlášť do revizní komise. Na formulářích budou uvedena jména všech kandidátů dle kandidátních listin. Volič označí na formulářích jména volených osob, maximálně však do stanoveného počtu členů orgánu, formulář neumožní volit více osob, umožní však volit méně osob. Označení menšího počtu osob nezpůsobuje neplatnost volby.       

Elektronickou volbu lze provést ode dne 04.03.2024 do dne 18.03.2024, poté již nebude možno elektronicky volit. Volbu lze provést odesláním formuláře pouze jednou, po odeslání formuláře systém elektronického hlasování opravu již neumožní.                                     

I) Výsledky voleb: Systém elektronického hlasován provede sčítání hlasů do volených orgánů, které obdrží od sekretariátu ČLS JEP volební komise. Poté volební komise sepíše zápis o průběhu a výsledcích voleb, který podepíší všichni členové volební komise. Každý člen volební komise je oprávněn napsat do zápisu své námitky. 

Obdrželo-li více kandidátů na posledním voleném místě stejný počet hlasů, o zvolení rozhodne losování provedené volební komisí.  

Výsledky voleb vyhlásí předseda volební komise nebo jím pověřená osoba do 2 týdnů od ukončení volby na internetových stránkách SPPK (www.sppk.eu).

J) Stížnosti: Stížnosti na průběh voleb lze podávat písemně doporučeným dopisem (nikoliv e-mailem) do jednoho měsíce od vyhlášení výsledků voleb (rozhoduje okamžik doručení) na adresu volební komise:

Volební komise - Volby do výboru a revizní komise OS ČLS JEP Sokolská 31, 120 00 Praha 2

Stížnost musí obsahovat stručný popis v čem je spatřována nesprávnost voleb, jinak nebude stížnost považována za oprávněnou. K později podané stížnosti nebude přihlíženo. O stížnosti rozhodne volební komise organizační složky ČLS JEP.

K) Archivace: Výsledky voleb a zápis o průběhu a výsledcích voleb archivuje sekretariát organizační složky ČLS JEP po dobu pěti roků. 

 

Dne 04.12.2023

           

Společnost pro porty a permanentní katétry ČLS JEP z.s.
prof. MUDr. Jiří Charvát, CSc. 

předseda výboru